Kalové pole

Otevřená mělká nádrž s betonovým dnem a vrstvou štěrkopísku funguje v areálu ČOV na principu zabudované drenáže, ze které je odsazená voda odváděna přepady. Usazený kal se ze dna nádrže odebírá a odváží k finálnímu zpracování. Kalová pole produkují z odvodněného kalu vysoký podíl sušiny. Celý proces odvodnění je však poměrně náročný z hlediska prostorové a časové náročnosti, financí, hygienických a klimatických podmínek. Zastaralá technologie, která se již v ČR nebuduje.

Oproti kalovým polím může dekantační odstředivka pracovat mimo ČOV v průmyslových provozech všech velikostí nebo dokonce v terénu. Připojení odstředivky není nijak náročné na zastavěnou plochu.


Naše produkty